รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(สมัคร 8 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61)

รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(สมัคร 8 ก.พ. 61 - 16 ก.พ. 61)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

(สมัคร 8 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม 2561)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
(สมัคร 28 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(สมัคร 16 มิถุนายน ถึง 22 มิถุนายน 2560)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(สมัคร 24 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม 2560)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
(สมัคร 13 ธันวาคม 2559 ถึง 6 มกราคม 2560)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน)

(สมัคร 15 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2559)
(ชำระเงิน 15 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2559 ภายในเวลาทำการของธนาคาร)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาโท)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น